WIOSENNY SPACER PO PUSZCZY 2024 – OFERTA LAST MINUTE

Organizator: Klub Turystyczny PTTK „Datajana” zaprasza chętnych na wiosenny spacer po Puszczy Kampinoskiej w piątek,
3 maja 2024.

• zbiórka o 10.10 na przystanku autobusowym Metro Młociny 21

przejazd autobusem 150 do Dziekanowa Leśnego (odjazd autobusu 10.23)

• przejście ścieżką dydaktyczną „Do Starego Dębu” (kamień Witolda Plapisa, Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków, Stary Dąb – szlak zielony (3,7 km)

• popas na polanie biwakowej Pichlówka, ognisko (prowiant we własnym zakresie)

• przejście zielonym szlakiem do Pociechy (3,3 km)

• przejście do Truskawia niebieskim szlakiem (2,1 km), powrót autobusem 210 do Warszawy (odjazdy 16.20, 16.50 itd.)

Przejazdy we własnym zakresie. Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty.

Spacer może być zaliczony jako jedna z 8 wycieczek do Odznaki „Przyjaciela Kampinoskiego Parku Narodowego” (regulamin poniżej), pod warunkiem przejścia dodatkowego kilometra (np. do kolejnego przystanku autobusu 210).
Spacer odbywa się w tempie spacerowym.

Prowadząca:
Anna Mieczyńska-Jerominek, PTP 7722, tel. 608 30 74 78, e-mail: amieczynska@sh.org.pl


* Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej” – zwana dalej Odznaką – została ustanowiona w 1968 r.

* Celem Odznaki jest popularyzowanie jednego z najbardziej interesujących pod względem krajoznawczym rejonu Mazowsza – Puszczy Kampinoskiej oraz przyczynianie się do pogłębiania wiadomości krajoznawczych o tym rejonie.

* Odznaka jest jednostopniowa.

* Odznakę nadaje zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie osobom, które spełniły warunki wymagane do zdobycia Odznaki.

* Odznaka może być również przyznawana honorowo przez Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub w dziedzinie ochrony przyrody na terenie Puszczy Kampinoskiej.

* Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia.

* Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek: pieszych, kolarskich, lub narciarskich.

* Odznaka nadana w trybie normalnym jest płatna. Osoby, którym nadano Odznakę honorowo otrzymują ją bezpłatnie.

W celu zdobycia Odznaki należy spełnić następujące warunki:

* Odbyć co najmniej osiem wycieczek jednodniowych (o długości minimum 10 km każda) – z tym, że cztery z nich winny przebiegać trasami zachodniej części, a pozostałe cztery – trasami wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Za linię podziału przyjmuje się szosę biegnącą z Leszna do Kazunia przez Łubiec, Roztokę Sowią Wolę, Cybulice Duże.

W przypadku przebiegu trasy wycieczki przez obie części tak podzielonej Puszczy, wycieczkę zalicza się do tej części, przez którą przebiega większość trasy.

* Wycieczki winny odbywać się we wszystkich porach roku. Za porę wiosenną uważa się okres od 21 marca do 31 maja, za porę letnią okres od 1 czerwca do 15 września, za porę jesienną okres od 16 września do 15 listopada, a za porę zimową okres od 16 listopada do 20 marca.

* Trasy wycieczek jednodniowych nie mogą być powtarzane, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie. Każdą wycieczkę należy rozpocząć z innego punktu wyjściowego (innej miejscowości).

* Dowodem wypełnienia warunków dla zdobycia Odznaki jest przedłożenie do weryfikacji dzienniczka wycieczek opracowanego w sposób dowolny przez zdobywającego Odznakę.
Dzienniczek powinien jednak obowiązkowo zawierać dane o kolejnych wycieczkach tj.: datę, trasę i rodzaj wycieczki (piesza, kolarska, narciarska), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach oraz potwierdzenia z trasy każdej wycieczki (zgodnie z wymogami regulaminu danej dyscypliny), jak również dowolny opis trasy, wrażeń lub impresje na temat wycieczki, fotografie, rysunki itp.

* Dzienniczek wycieczek należy złożyć do weryfikacji w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Warszawie (Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa).

* Nadanie Odznaki następuje poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniczku wycieczek.

* O nadaniu Odznaki zdobywający zostanie powiadomiony w ciągu miesiąca od złożenia dzienniczka do weryfikacji. Turyści załatwiający sprawy weryfikacji Odznaki drogą korespondencyjną załączają znaczki pocztowe jak przy nadaniu, z dopiskiem na kopercie „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”.

* Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie w dniu 10.05.1995 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia, zastępując dotychczas obowiązujące regulaminy.
Dotychczas nadane Odznaki „Miłośnika Puszczy Kampinoskiej” zachowują ważność.

* Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działającego przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie.