Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 26.11.2016 r.

W związku z upływającą dwuletnią kadencją obecnego Zarządu Klubu Turystycznego PTTK DATAJANA i zgodnie z Uchwałą nr 8 z dnia 4.10.2016, zapraszamy wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście przy ul. Foksal 11 (klatka w bramie po lewej, windą do końca i jeszcze piętro wyżej).

  * I termin zebrania w dniu 26.11.2016 r. o godz. 10.30 (przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Klubu).

  * II termin zebrania w dniu 26.11.2016 r . o godz. 11.00 (bez względu na frekwencję).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór prezydium Zebrania (w tym przewodniczącego i protokolanta).
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Wyborczej oraz ustalenie prawomocności obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdania ustępujących władz Klubu, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym wniosek ustępującego Zarządu o dokonanie następujących zmian w Regulaminie Klubu:
  a) zmiana zapisów o przynależności Klubu z Oddziału  Stołecznego PTTK na Oddział Warszawski PTTK;
  b) zmiana długości trwania kadencji władz Klubu z 2 lat na 4 lata.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  – udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  – zmiany zapisów o przynależności Klubu;
  – wydłużenia kadencji władz Klubu.
 10. Dyskusja programowa, zgłaszanie projektów wniosków i uchwał.
 11. Przedstawienie przez komisję wyborczą list kandydatów, pytania do kandydatów.
 12. Wybór Zarządu.
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 14. Wybór Delegatów na Zjazd Oddziału.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników wyborów.
 16. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Klubu.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i wniosków.
 18. Głosowanie nad projektami uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie Zebrania.

  Regulamin obrad: (Załącznik nr 1 do Uchwały 8/2016)

 1. Komisje Mandatową, Wyborczą i  Skrutacyjną powołuje się w  składach dwuosobowych.
 2. Zgodnie z §18 Regulaminu Klubu KT Datajana: Wybory władz oraz delegatów odbywają  się w głosowaniu tajnym. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi przeprowadzane jest w sposób jawny Uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. W pozostałych kwestiach formalnych zastosowanie mają uchwały ZG PTTK obowiązujące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej, a także Statut PTTK.

Mandaty otrzymają osoby, które uregulowały składki PTTK (będzie możliwość opłacenia składek na miejscu).

Serdecznie zapraszamy!